VISIE / VISION

Die strewe na uitnemendheid en balans wat sal verseker dat alle leerders bemagtig word om sy/haar plek as volwaardige, verantwoordelike en toegewyde landsburger vol te staan.

Striving to eminence and balance that will ensure that every learner is empowered to fulfill his/her place as a mature, responsible and dedicated citizen.

MISSIE / MISSION

Om elke God gegewe dag maksimaal te ontgin deur kwaliteit onderrig sonder diskriminasie aan elke leerder te verskaf d.m.v
die nuutste tendense en denkrigtings, om ’n verskil te maak t.o.v die leerder se totaliteits ontwikkeling sodat hy/sy met geloof in hom/haarself die toekoms te gemoet kan gaan.

To maximally exploit every God given day by providing quality education without discrimination of any student through the latest trends and school of thought, to make a difference with regard to the student’s total development so that he/she can go into the future with complete faith in him/herself.